Biblia jest jednym z najbardziej wpływowych tekstów w historii ludzkości, a jej treść odnosi się do wielu aspektów życia, w tym do miłości. Miłość jest jednym z najważniejszych tematów poruszanych w Biblii i pojawia się w wielu jej fragmentach. Cytaty z Biblii o miłości są nie tylko inspirujące, ale również wskazują na to, jak ważna jest miłość w życiu każdego człowieka. W artykule tym zaprezentujemy kilka znanych i często cytowanych fragmentów Biblii o miłości, które z pewnością zainspirują każdego czytelnika do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma miłość w jego własnym życiu.

Cytaty z Biblii o miłości

„Ponieważ miłość jest silniejsza niż śmierć, jej płomień jest ogniem ognistym.” – Księga Koheleta 8:6
„Miłość jest cierpliwa, jest dobra. Miłość nie zazdrości. Miłość nie szuka swego, nie unosi się pychą.” – 1 List do Koryntian 13:4
„Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” – Ewangelia według Jana 3:16
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” – 1 List do Koryntian 8:8
„Jeśli mówimy, że mamy udział z Bogiem, a w naszych czynach chodzimy w mroku, to kłamiemy i nie czynimy prawdy.” – 1 List do Jana 1:6
„Umiłowałem was tak mocno, jak Bóg umiłował mnie.” – Ewangelia według Jana 15:9
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” – 1 List do Jana 4:7
„Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” – Ewangelia według Mateusza 5:44
„Niech wasza miłość do siebie będzie bezinteresowna, jak miłość Chrystusa do was.” – List do Rzymian 12:10
„Uczcie się cenić nawzajem miłością braterską i miłować się serdecznie.” – List do Hebrajczyków 13:1
„Kochajcie się wzajemnie, jak bracia i siostry.” – 1 List Piotra 1:22
„Miłość jest wytrwała, łaskawa i nie zazdrości. Miłość nie szuka swojej chwały, nie jest porywcza, nie ma gniewu.” – 1 List do Koryntian 13:4-5
„Niech wasza miłość do siebie nie będzie pozorna. Przeciwnie, umacniajcie się nawzajem w Duchu Świętym.” – List do Rzymian 12:9-10
„Wszystko czyńcie z miłością.” – 1 List do Koryntian 16:14
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Ewangelia według Jana 15:13
„Miłość jest cierpliwa, jest dobra. Nie zazdrości, nie szuka swego, nie unosi się pychą.” – 1 List do Koryntian 13:4-5
„Kto kocha, ten wytrwa w modlitwie.” – 1 List Piotra 4:8
„Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny.” – Ewangelia według Łukasza 6:36
„Głoście Ewangelię z miłością i zgodą.” – Kolosan 1:28
„Miłujcie się wzajemnie, jak i ja was umiłowałem.” – Ewangelia według Jana 15:12
„Miłość jest cierpliwa i dobra; miłość nie zazdrości; miłość nie szuka swojej chwały, nie jest pyszna.” – 1 Koryntian 13:4
„Człowiek mądry pojmie pożytek, a głupi będzie trzymał się swojej miłości.” – Przysłów 19:8
„Miłość szczodra, panuje nad gniewem; a miłość nieprawdziwa, nad miłością przepada.” – Przysłów 10:12
„Miłość nigdy nie ustaje; nawet jak proroctwa będą zaniechane i języki ustaną, a wiedza przeminie.” – 1 Koryntian 13:8
„Bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny.” – Łukasz 6:36
„Kochajcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.” – Łukasz 6:27
„Kochajcie się wzajemnie, jak Bóg umiłował was.” – Jana 15:12
„Kochajcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem.” – Jana 15:17
„Bądźcie sobie wzajemnie dobrzy i miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak Bóg w Chrystusie przebaczył wam.” – Efezjan 4:32
„Umiłujcie się wzajemnie!” – Rzymian 12:10
„Kochajcie się tak, jak Chrystus umiłował was.” – Jana 15:12
„A miłość jest bez ustanku.” – 1 Koryntian 13:8
„Kochajcie się nawzajem, aby wszyscy ludzie postrzegali, jak wielką miłością was umiłował Pan.” – Jana 13:35
„Kochajcie się wzajemnie, bo miłość jest z Boga, a każdy, kto kocha, jest z Boga urodzony i zna Boga.” – 1 Jana 4:7
„Niech miłość będzie bez obłudy. Wzbraniajcie się zła, a przyobleczcie się w dobro.” – Rzymian 12:9
„Miłość jest silniejsza niż śmierć.” – Księga Rodzaju 8:6
„Kto kocha, nie szkodzi.” – Rzymian 13:10
„Błogosławieni są cisi w miłości.” – Przysłów 3:3
„A wszystko cokolwiek uczynicie, czyńcie z miłości.” – Kolosan 3:14
„Miłość jest cierpliwa, łaskawa. Nie zazdrości, nie szuka swego. Nie unosi się pychą, nie jest gburowata”. – 1 Kor 15:4
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.” – Marka 12:31
„Kochaj Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.” – Marka 12:30
„Kochajcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem.” – Jan 15:12
„Wszystko można znieść dzięki miłości.” – 1Kor 13:7
„Miłość jest większa niż życie.” – Psalm 63:3
„Miłość nigdy nie ustaje.” – 1Kor 13:8
„Miłość zwalcza zło, a prawda zwycięża.” – Przysłów 11:3
„Kochajcie nawzajem, bo miłość jest z Boga.” – 1Jana 4:7
„Kto kocha, ten nie błądzi.” – Przysłów 10:12
„Kto kocha, ten nie sądzi.” – Przysłów 17:9
„Kto miłuje, ten pełni prawo.” – Rzymian 13:10
„Kto miłuje, ten ma pełnię wiedzy.” – Przysłów 10:14
„Miłość nie szuka swego.” – 1Kor 13:5
„Kto miłuje, ten zawsze ufa.” – 1Kor 13:7
„Kochaj bliźniego swego tak, jak siebie samego.” – Marka 12:31
„Miłość nie pamięta o złym.” – 1Kor 13:5
„Miłość nie uważa za zło.” – 1Kor 13:5
„Kto miłuje, ten nie szuka własnego.” – 1Kor 13:5
„Umiłowawszy Boga, miłujcie się wzajemnie.” – 1Jana 4:11
„Miłość jest cierpliwa, dobrotliwa i wszystko przetrzyma.” 1 Kor 16:4
„Gdzie jest miłość, tam jest i Bóg.” 1 Jana 4:8
„Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny.” Łukasza 6:36
„Miłość jest kroplą miodu, która słodzi wszystkie trudy życia.” Przypowieści 16:24
„Miłość przetrwa wszystko.” 1 Kor 16:13
„Kochajcie się nawzajem, jak bracia i siostry.” 1 Jana 3:23
„Kochajcie swoich wrogów i błogosławcie tym, którzy was przeklinają.” Mateusza 5:44
„Miłość jest silniejsza niż śmierć.” 1 Kor 15:55
„Gdzie jest miłość, tam jest i prawda.” Efezjan 4:15
„Kochajcie waszych bliskich, jak samych siebie.” Marek 12:31
„Niech miłość jest najważniejszą cechą waszego życia.” Kolosan 3:14
„Miłość jest jednym z największych cudów.” 1 Kor 13:1
„Kto kocha zawsze zwycięża.” 1 Jana 4:4
„Miłość jest słodka jak miód.” Przypowieści 16:24
„Kochaj siebie nawzajem.” Jana 15:17
„Kochajcie swoich bliźnich jak samego siebie.” Marek 12:31
„Kto nie kocha, nie zna Boga.” 1 Jana 4:8
„Miłość jest darowana przez Boga.” 1 Jana 4:7
„Kto kocha, nigdy się nie boi.” 1 Jana 4:18
„Kochajcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem.” Jana 15:12
„Umiłujcie nawzajem się wzajemnie, jak i ja was umiłowałem” (Ew. Jana 15:12).
„Miłość jest cierpliwa, jest dobra. Miłość nie zazdrości, nie szuka swego, nie unosi się pychą” (1 List do Koryntian 13:4).
„Kochajcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mateusza 5:44).
„Miłość jest silniejsza niż śmierć” (Księga Kantyku 8:6).
„Gdzie jest miłość, tam jest Bóg” (1 List do Koryntian 13:13).
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (Mateusza 22:39).
„Gdybyście się wzajemnie miłowali, wszyscy bylibyście jednym” (Jana 17:21).
„Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja wam polecił” (Ew. Jana 15:17).
„Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8).
„Żadnego z was nie powstrzyma miłość” (Rzymian 8:39).
„Niechaj wasza miłość do siebie będzie bezinteresowna” (Rzymian 12:10).
„Niechaj miłość będzie bez ustanku” (1 List do Koryntian 13:8).
„Kto nie miłuje, trwa w ciemnościach i nie zna Boga” (1 Jana 4:8).
„Kto nienawidzi swego brata, jest mordercą” (1 Jana 3:15).
„Nic nie jest ważniejsze niż miłość” (1 List do Koryntian 13:13).
„Bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny” (Łukasza 6:36).
„Umiłujcie waszych wrogów i czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą” (Mateusza 5:44).
„Miłość nie szuka własnej korzyści” (1 List do Koryntian 13:5).
„Gdzie są dwa lub trzy zebrane w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mateusza 18:20).
„Kochajcie się nawzajem jak bracia” (1 List do Koryntian 16:14).