Każdy, kto znajduje się na rynku pracy jako pracownik bądź pracodawca powinien znać podstawowe prawa i obowiązki zawarte w kodeksie pracy. Nie zawsze jednak samodzielne zaznajomienie się z tym jest możliwe, dlatego bardzo często korzystamy z wiedzy specjalistów. Wystarczy wpisać Google hasła jak chociażby adwokat prawo pracy czy adwokat kodeks pracy, żeby zapoznać się z adwokatami oferującymi usługi w tym zakresie.

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Przede wszystkim pracodawca jest zobowiązany zapoznać każdego pracownika z zakresem jego obowiązków i sposobem ich wykonywania. Ponadto, musi on zorganizować pracę w taki sposób, który będzie stanowił pełne wykorzystanie czasu przez pracownika. Dodatkowo kodeks pracy wskazuje, że wykonywana przez pracownika praca powinna być zorganizowana w taki sposób, aby była w jak najmniejszym stopniu uciążliwa – praca monotonna bądź taka, która posiada z góry ustalone tempo powinna być zminimalizowana. Każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia czy do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i mobbingowi. Jednak poza szeregiem obowiązków pracodawca posiada również swoje prawa. Podstawowym prawem jest kierowanie procesem pracy pracownika oraz kontrola wykonywanych przez niego obowiązków. W przypadku niewywiązującego się z obowiązków pracownika pracodawca ma prawo nałożyć na niego karę w postaci kary pieniężnej, upomnienia bądź nagany. Istotna jest także kwestia urlopu – nie każdy jest świadomy, że pracodawca ma prawo przesunąć termin urlopu, w przypadku szczególnych potrzeb jak na przykład poważne zakłócenie toku pracy. Ma także prawo do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Prawa i obowiązki pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne wykonywanie obowiązków, które zostały określone przez pracodawcę w umowie. Zobowiązany jest on do przestrzegania norm czasowych, które zostały przyjęte w danym zakładzie pracy. Co ważne, pracownik musi dbać o dobro miejsca pracy – jego obowiązkiem jest nie tylko dbanie o mienie, ale także ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby przynieść szkodę. Każdego pracownika jednak najbardziej interesują jego prawa, które gwarantuje kodeks pracy. Wśród nich znajduje się prawo do urlopu wypoczynkowego, którego długość jest zależna od stażu pracy. Pracownik może także korzystać ze świadczeń w momencie, kiedy jest niezdolny do wykonywania pracy, na przykład w czasie choroby bądź wypadkiem.